Gazi ?AH?N | Elmada? Belediye Ba?kan? Gazi ?AH?N
Elmada? Belediye Ba?kan?

 Ba?kan?n Mesaj?...
 Ba?kana Mesaj...

Bir Zamanlar Elmada?

Belediye Hesap Numaralar?
Halk Bankas? IBAN
TR 3800 0120 0126 1000 0700 0002

Posta ?eki Hesab? 226523

Etkinlik Takvimi

Etkinliklerimizi günlere g?re inceleyebilirsiniz

Anket

Elmadağ Kentsel Dönüşüm Alanı İsmi Sizce Hangisi Olmalıdır?G?rü?leriniz bizim i?in ?nemlidir, lütfen anketimize sizde kat?l?n
ELMADAG
Hava Durumu Elmada?
Ana Sayfa » Müdürlüklerimiz
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faysal KARAKÖSE
Mali Hizmetler Müdürü
Tel: (0312) 863 06 50 (148)
Faks: (0312) 863 36 60
Mali Hizmetler Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri aşağıdaki gibidir.
a) Kuruluşu: Mali Hizmetler Müdürlüğü, müdürlük bünyesindeki alt birimlerden oluşur.
b) Görevleri:   
1- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
2-Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
3-Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri ve yönetim dönemi hesabını hazırlamak,
4-Bütçe kesin hesabı ile yönetim dönemi hesabını Sayıştay Başkanlığına göndermek,
5-Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,
6-İlgili mevzuatı çerçevesinde belediye gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsilât işlemlerini yürütmek,
7-Belediye giderlerinin hak sahiplerine ödemesini yapmak,
8-Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi işlemlerini yapmak,
9-Tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini yapmak,
10-İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
11-İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek,
12-Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
13-Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
14-İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,  
15-Muhasebe hizmetlerini yürütmek.
16-Belediyeye ait taşınmazların kayıtlarının düzenli olarak tutulması, takip ve kontrolünün sağlanması, kullanış şekillerinin tespit edilerek önerilerde bulunulması ve değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
17-Hizmet binaları, lojman, iş hanları, dükkân ve iş yeri gibi belediye mülkleri satın alınmasını sağlamak veya kiralamak,
18-Belediyeye ait taşınmaz malların vergi ve sigorta işlerini yürütmek, taşınmaz malların satış, trampa, kira, ecri misil ve tahliyesine ilişkin işlemleri yürütmek,
19–2886 sayılı yasa hükümlerine göre müstakil parsellerin satış işlemlerini hazırlamak.
20-Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle mali hizmetler birimine veya muhasebe yetkilisine verilen diğer görevleri yapmak,
c) Çalışma Şekli: Müdürlüğün görev ve fonksiyonlarını daha etkin ve verimli yürütebilmesi için Başkan onayı ile alt birimler kurulur. Alt birimlerin görev, yetki ve iş bölümlemeleri Başkan tarafından yapılır.

Fonksiyonel kadın spor kıyafetlerimizi real madrid forma
, moda ve eğitim arasındaki mükemmel birleşimi keşfedin Ucuz Futbol Formaları. En yeni stiller ve renklerdeki spor kıyafetlerimizi satın alın. Fitness rejiminizi kanalize etmek için trend ve ucuz forma süper konforlu bayan spor giysileri.
1926 represents a year fake replica watches that is crucial to the replica watches uk Tudor. In this year, brand founder Hans Wilsdorf best replica watches registered the "The Tudor" trademark and replica watches rolex founded the Tudor watch.