Gazi ŞAHİN | Elmadağ Belediye Başkanı Gazi ŞAHİN
Elmadağ Belediye Başkanı

 Başkanın Mesajı...
 Başkana Mesaj...

Bir Zamanlar Elmadağ

Belediye Hesap Numaraları
Halk Bankası IBAN
TR 3800 0120 0126 1000 0700 0002

Posta Çeki Hesabı 226523

İhale İlanları

Geçerli Bir İhale İlanı Bulunmamaktadır !

Etkinlik Takvimi

«Şubat 2018»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
Etkinliklerimizi günlere göre inceleyebilirsiniz

Anket

Elmadağ Kentsel Dönüşüm Alanı İsmi Sizce Hangisi Olmalıdır?Görüşleriniz bizim için önemlidir, lütfen anketimize sizde katılın
ELMADAG
Hava Durumu Elmadağ
Ana Sayfa » İhale İlanları
TAŞINMAZ (İŞYERİ) KİRALAMASINA AİT İHALE İLANI

T.C.

ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

TAŞINMAZ (İŞYERİ)  KİRALAMASINA AİT İHALE İLANI

 

      1.- Aşağıdaki tabloda Mahallesi, Ada / parsel numarası, Alanı, Arsa Payı, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı, İhale günü ve saatleri belirtilen işyerleri; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 nci  maddesi kapsamında Açık Teklif  Usulü ile kiraya verilecektir.

İLÇEMİZİN ÇEŞİTLİ MAHALLELERİNDE BULUNAN VE 3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLMESİ DÜŞÜNÜLEN

 MÜLKİYETİ BELEDİYEZİ AİT  TAKSİ DURAKLARI İLE İŞYERLERİNİN 

Mah.si

Bağ.

 Böl. No

Ada

Par.

İşyerinin Alanı m2.

KiralamaSüresi

Cinsi

Muhammen Bedeli

(3 Yıllık Kira Bedeli üzerinden)

Geçici Teminatı

İHALENİN

Tarihi

Saati

Yenice Ank.-Sam. Yolu Kenarı

-----

-----

---

8,64

3 Yıl

Taksi

Durağı

(225.-TL x 36 Ay = 8.100.-TL)

8.100.-TL           

243.-TL

19.06.2017

10:00

Has.Bah. Menderes

1-2

2418

13

20,57

3 Yıl

İşyeri

(100.-TL x 36 Ay = 3.600.-TL)

2.880.-TL                        

108.-TL

19.06.2017

10:15

KemalpaşaAltınbaş sk.

-----

-----

---

8,64

3 Yıl

Taksi

Durağı

(225.-TL x 36 Ay = 8.100.-TL)

8.100.-TL           

243.-TL

19.06.2017

11:00

Yenice

Soğukpınar

-----

-----

---

8,64

3 Yıl

Taksi

Durağı

(225.-TL x 36 Ay = 8.100.-TL)

8.100.-TL           

243.-TL

19.06.2017

11:30

     2.- Kiralamaya ait İhale Şartnameleri idarede bedelsiz görülebilir. Şartnameler 50.-TL (ElliTürklirası) karşılığı  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir. İhaleye iştirak edecek olanların İhale Dokümanını satın almaları zorunludur.

     3.- İhaleye  ilişkin her türlü tüm Vergi,Resim,Harç ve Diğer Yasal Giderler İhaleye iştirak eden Kişi/Kişiler tarafından ödenecektir.

     4.- İhaleye katılabilmek için;2886 sayılı  Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, Geçici Teminatı yatırmak şarttır.

     5.- Gerçek Kişilerden;

           a.-) Kanuni ikametgâh adresi , Nüfus Müdürlüklerinden  alınacak onaylı Adres  Beyanı.(Tebligat için adres beyanı; Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.)

          b.-) Kimlik Belgesi Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası yazılı)

          c.-) İhaleye vekaleten  iştirak edilmesi halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmak ilişkin (Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren) Noter Onaylı Vekaletname ile vekilin Noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, vekile ait Kimlik Belgesi Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası yazılı)

          d.-) İhale Şartname bedelinin ödendiğine ilişkin belge.

          e.-) Bu Şartname ekinde yer alan forma uygun Geçici Teminat Mektubu (Mevduat veya Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır) veya Geçici Teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge.

          Tüzel Kişilerden;

           a.-) Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(d),(e) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca;

           b.-) Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,

           c.-) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2017 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,

           d.-) Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve Sicil Gazetesi. 

           e.-) İlgisine göre Tüzel Kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Gazetede bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

           f.-) Gerçek ve Tüzel Kişiler, Ortak girişimler adına vekâleten ihaleye katılacak ve teklifte bulunacaklar,noter onaylı ortak girişim beyannamesi, yetkili olduklarına dair noter tasdikli vekâletname, noter tasdikli imza sirküleri.

      6.- İhaleye iştirak edecek istekliler; ihalesine katılmak istedikleri Taksi Durağının ve İşyerinin ihale gün ve saatine kadar, Şartnamede belirtilen ve ihaleye katılmak için gerekli belgelerin asıllarını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp dosyalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne elden teslim ederek, ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

      7.- İsteklinin veya imza yetkili bir temsilcisinin ihalede bulunması arttırma tutarlarına katılım için zorunludur.

      8.- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile posta yoluyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

      9.- Kiraya verilecek Taksi Duraklarını ve İşyerlerini mesai saatleri içerisinde yukarıda belirtilen adreslerde görülebilir. İhaleye katılan istekliler kiraya verilmesi düşünülen Taksi Duraklarını ve İşyerlerini görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için kiraya verilmesi düşünülen taşınmazların evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiç bir sorumluluk kabul edilmez. Taksi Durağı , İşyeri teslim edildikten sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan istekliye ait olacaktır.

    10.- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

    11.- Kiraya verilecek işyerleri ile ilgili  geniş bilgi almak isteyenler Emlak  ve İstimlak Müdürlüğü’ne başvurabilirler.

    12.- İlanda belirtilmeyen haller için şartnamedeki hükümler geçerlidir.

    13.- İhale bilgileri ayrıcahttp://elmadag.bel.tr. Adresinden de görülebilir.

             2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17 nci maddesi gereği ilanen duyurulur.    … / 06 / 2017