T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 
 
 
 
İlker ERSEYMEN
Yazı İşleri Müdür V.
Tel: (0312) 863 06 50 (132)
Faks: (0312) 863 36 60
e-posta: ilkererseymen@elmadag.bel.tr
 
Yazı İşleri Servisi
 
Tel: (0312) 863 06 50(136)
Faks: (0312) 863 36 60
 
 
 

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Müdürlüğümüz 5393 Sayılı Belediye yasasının yüklediğigörev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde ve sayın BelediyeBaşkanımızca verilen emir ve talimatları doğrultusundahizmet ve görevleri;

1-Başkanlıktan gerek Belediye Meclisine, gerekse BelediyeEncümenine gönderilen evrakların kanun, tüzük yönetmelik,emir ve kararlar ışığında işlem görmesini sağlamak,

2-Başkanlıkça Belediye Meclisinde görüşülüp kararabağlanan evrakların süresi içinde ilgili birimlere iletilmesinitemin etmek,

3-Belediye Başkanı tarafından belirlenen Belediye Meclisitoplantı gündemlerini Başkanın emirlerine göre hazırlatıp,gündemin zamanında Meclis Üyelerine dağıtılmasını

sağlamak,

4-Belediye birimlerinin Resmi Gazete ve Basın İlan Kurumuaracılığı ile yapılması gereken ilanlarını yaptırmak.

5-Belediye Başkanının ağırlama, kutlama, tören,haberleşme, temsil, yurtiçi ve yurtdışı seyahat giderleriningerekli yazışmalarını ve tahakkuk işlemlerini yürütmek.

6-Belediye Başkanı, Belediye Başkan Vekili, BelediyeBaşkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve DenetimKomisyonu üyeleri ile Denetim komisyonlarında

görevlendirilen uzman kişilere ödenecek, maaş ve diğerözlük hakları ile huzur hakkı ve ödeneklere ilişkin iş veişlemleri yapmak veya yaptırmak.

7-Başkanlık Makamı tarafından verilecek diğer görevleriyapmak veya yaptırmak.

 

A-Belediye Meclisi ile ilgili Görevleri:

            a)- Belediyemiz birimlerinden Yasa, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olarak Belediye Meclisinde görüşülüp bir karar alınmak üzere Başkanlık Makamından havaleli konuları gündem maddesi olarak belediye başkanının emirleri doğrultusunda hazırlayıp meclis başkanlığına sunmak. Belediye Meclisince alınan kararları gerekli mercilerin onayından sonra ilgili birimine iletmektir. 

            b)-Belediye Meclisi ve İhtisas Komisyonlarının çalışmalarına yardımcı olmak, karar ve raporlarını yazarak gündem maddesi için hazırlamak.

            c)- Meclis üyelerince mutat toplantıda verilen ve Başkanlıkça cevaplandırılması istenen önergelerin cevabi yazıların hazırlanmasını düzenlemek, Başkanlık makamının olurları doğrultusunda önerge sahibine iletmek.

            d)-Meclis çalışmalarını düzenleyen tutanak ve tutanak özetlerini ayrı bir dosyada saklamak, incelemeye hazır bulundurmak.

            e)-Meclis üyelerinin meclise devamlarını belirlemek üzere meclis başkanlığınca tutulan devam cetvelini saklamak, meclisin her birleşiminden önce devem cetvelini üyelerin imzasına hazır bulundurmak.

            f)-Belediye Meclis üyelerine gerek meclis devam cetveli, gerekse komisyonlardaki çalışma gün sayılarına göre, çalışma ayını takip eden ay başında ödenecek şekilde Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek.

            g)-Meclis kararlarını çoğaltarak bir sonraki toplantıda meclis üyelerine vermek.

            h)-Komisyon kararlarının ilan panosunda ilan edilmesini sağlamak.

B- Belediye Encümeni ile ilgili Görevleri:

            a)- Belediyemiz birimlerinin Belediye Başkanı tarafından havaleli ve Encümenden bir karar alınmak üzere gönderilen konuları gündem maddesi olarak Encümene sunmak, alınan kararları ilgili birimlere iletmek.

            b)-İvedi hallerde Belediye Başkanının “ivedi “ kaydını koyduğu evrakı gündemdışıolarak o günkü gündeme almak.

            c)-Gündeme alınan konuları gündemdeki sırasına göre Encümen Karar Defterine yazmak.

            d)-Encümence verilen kararları Encümen karar defterine yazmak, metin haline getirilen kararları Encümen başkanı ve üyelerinin imzasını açmak.

            e)-Encümeni önceden belirtilen gün ve saatte toplamak.

            C-Genel Evrak ve İdari İşlerle İlgili Görevleri

 

                        a)-Belediye Başkanlığına gelen ve Belediye Başkanlığından giden evrakların kayıt, dağıtım ve havale yerlerine gönderme, postalama, dosyalama hizmetlerini yürütmek.

            b)-Belediyemize gelen yazıları ilgili birimlere havalesini, belediyemizden çıkan yazıların kayıtlarını yapmak, ait olduğu birimlere vermek veya adreslerine postalamak.

            c)-Belediye başkanlığına verilen genel nitelikteki teftiş ve denetleme raporlarının topluca sonuçlandırılmasını sağlamak.

            d)-Belediye de memur olarak çalışan personelin vizite kağıtlarını yazmak, işçi ve memurların izinlerinin takibini yapmak.

 

            D- Evlendirme Memuru Olarak Görevleri

 

            a)-Evlenmek için müracaatta bulunanların evraklarını hazırlayıp kontrol ettikten sonra yasal süresi içerisinde nikah akitlerini yapmak ve 10 gün içerisinde ilçe Nüfus Müdürlüğüne bildirmek.

 

C- İdareye İlişkin Bilgiler

A-Fiziksel Yapı

Oda Sayısı      : 2

B- Örgüt Yapısı

 

C-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Bilgisayar Sayısı                     : 5

Yazıcı sayısı                            : 3

İnternet bağlantısı                  : 5

Telefon sayısı                         : 2

 

D- İnsan Kaynakları

Müdür                                    : 1

Şef                                          : 1

Memur                                    : 2

İşçi                                         : 1

 

E-Sunulan Hizmetler(2016)

NEVİ  

ADET

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GELEN RESMİ EVRAK

4410

BELEDİYE ENCÜMENİNCE ALINAN KARARLAR

163

BELEDİYE ENCÜMENİNCE ALINAN ZABITA CEZA KARARLARI

58

BELEDİYE MECLİSİ’NCE ALINAN KARARLAR

205

DİLEKÇE İLİ YAPILAN MÜRACAAT

50,26

YAPILAN EVLENME AKDİ

297

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN GİDEN EVRAK SAYISI

700

TAAHHÜTLÜ POSTA GÖNDERİSİ

1568

ADİ POSTA GÖNDERİSİ

2175

İLAN ZABIT VARAKASI

213


Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr