T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

 

Ali TAK
Zabıta Müdürü
 
 
Telefon: (0.312) 863 06 50 (122)
Faks     : (0.312) 863 36 60
e-posta:
Zabıta Müdürlüğü doğrudan Belediye Başkanına ya da yetki devredilmesi  durumunda başkan yardımcısına bağlıdır.

Zabıta Müdürlüğü küşat işlemleri ile ilgili doğabilecek sorunlara yerinden çözümünü arar, küşat taleplerinin zamanında değerlendirilmesini ve talep sahibine en kısa sürede cevap verilmesini sağlar.

Zabıta Müdürü piyasada fiyat istikrarı sağlamak ve düzen tesis etmek üzere gerekli çalışmaları yapar.

Zabıta Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri aşağıdaki gibidir.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Zabıta İşleri;

1- Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkınınhuzurunu ve sağlığını korumak amacıyla kanun tüzük veyönetmeliklerde, açıkça belediye zabıtasınca yerine

getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

2- Belediye karar organları tarafından alınmış veuygulanması gerekli zabıtayı ilgilendiren kararları, emir veyasakları uygulamak.

3- Ölçü ve Tartı aletlerinin standart belirtilen ölçülereuygunluğu noktasında muayene ve damgalama işlemleriniilgili yasaya göre yapmak ve yaptırılmasını sağlamak.

4- Belediye gelirlerini artırmak, gelir kaybını önlemek içinbelediye vergi ve harçlarını ödemeyen esnaflar ikaz ederek,yasalara uymayanlar hakkında kanuni işlem yaparakEncümene sevk etmek.

5- Hafta tatili ruhsatına tabi olan işyerlerinin denetimlerininyapılarak hafta tatili ruhsatı almalarını sağlamak.6- 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki Kanun ve

Yönetmelik çerçevesinde, özel ekip oluşturularak satışıyapılan malların etiket ve standartlarına uygun satılmasınısağlamak, İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ndeBelediyemizi temsil etmek.

7- Çeşitli kuruluşlarca talep edilen fiyat tarifeleri vemuhammen bedel araştırma raporları hazırlamak, fiyat vetarife belirleme kapsamında hazırlanan raporları Belediye

Encümenine sunmak.

8- Gayri sıhhi müesseseler ile umama açık istirahat veeğlence yerlerini denetlemek.

9- Belediye mücavir alanları içerisinde belde sakinleriniilgilendiren İktisadi ve Belediye ile ilgili konularda,Belediye’ye yetki veren kanun, kararname, tüzük, yönetmelikve talimatnameler ile Belediye Meclis ve Encümen kararlarınıtatbik etmek bu mevzuat çerçevesinde belde halkınıniktisadi ve sosyal yönden kalkınmasını, refah seviyesinin

yükselmesi için plan ve programların hazırlanması, yapılandenetimlerde aksaklık ve noksanlıkların giderilmesikonusunda ilgili birimlerce icra olunacak şekilde raporlar

düzenleyerek sunmak ve mevzuata uygun olarakdenetlenmesi suretiyle gerektiğinde adli ve idari mercilereintikal ettirmek.

10- Belediye görevleri ile ilgili Başkanlık Makamınıntalimatları doğrultusunda bilimsel araştırmalar yapmakbölgenin kalkınmasına ve bayındırlaşmasına dönük olarakprojeler hazırlamak, ekonomik hayatın düzenlenmesi vedenetlenmesine esas olacak istatistikî çalışmalar yapmakistatistik sonuçlarını gerektiğinde ilan ederek tüketicitercihlerinin halkın lehine oluşmasını sağlamak.

2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Küşat İşlemleri;

11- 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye GelirleriKanunu 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına ilişkin Kanunu,2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu ve diğerKanunular ile Tüzük ve Yönetmeliklere Belediye Meclisi veEncümeni kararlarına, Başkanlık emirlerine uygun olarak;

a- Sıhhi ve Sair İşletmelere ruhsat vermek.

b- 2. ve 3. sınıf Gayri Sıhhi işletmelere ruhsat vermek.

c- Sıhhi ve Gayri Sıhhi işletmelerin yönetmeliklerdebelirlenen esaslara göre sınıf tespitini yapmak, gayri sıhhimüesseseler ile umama açık istirahat ve eğlence yerleriniruhsatlandırmak

12- Yasa ve yönetmeliklere aykırı faaliyet gösterenişyerlerinin ruhsat iptali ve kapatılması hususunda mevcutmevzuat hükümlerine göre gerekli gördüğünde, işyerini

faaliyetten men etmek üzere gerekli çalışmaları yapar.

13- Mükelleflerden gelen şikâyetleri hızlı bir şekildedeğerlendirerek, gerekli işlemleri yapar ve sonuçlandırır.

14- İşyerlerinde çalıştırılanların 3308 sayılı yasakapsamındaki belgelerinin takibini yapar.

5393 Sayılı Belediye Kanununa göre; Zabıtanın Görev veSorumlulukları

-Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzeninsağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisitarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesigereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkındamevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.

-Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, kollukkuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır.

-Belediye zabıta teşkilatının çalışma usul ve esasları,çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması içintaşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim,görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafetve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıtateşkilatında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler,İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikledüzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzereek düzenlemeler yapabilir.

-Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıtapersonelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı DevletMemurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerinebağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesinisağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlikhizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı

bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıylabelediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

Zabıta Müdürlüğümüz hizmet binası oda sayısı 2

Elmadağ Pazar yeri Zabıta noktası

Hasanoğlan Mahallesi Zabıta noktası

 

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Bilgisayar Sayısı                     : 2

Yazıcı Sayısı                          : 2

İnternet bağlantısı                  : 2

Telefon Sayısı                        : 2

4- İnsan Kaynakları

Müdür                                    : 1

Zabıta Memuru                      : 12

5-Sunulan Hizmetler

1- 2013 yılında İşgal Harcı olarak 87.826,40.TL, Ölçü ve TartıAletleri Muayene Harcı 5.402,75.-TL, İşyeri Açma İzin Harcı 29.787,00.-TL, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı 31.910,00.-TLve TelalıkHarcı olarak 33.027,30 TL toplam 187.953,45.-TL tahsilatyapılmıştır.

2- 1590 Esnaf denetlenerek kontrol edilmiştir.

3-350 çevre kontrolü yapılmıştır.

4- Ruhsatsız Çalışan 13 adet İşyerine Tutanak düzenlenerek 13 Adeti kapatılmıştır.

5- 154 Adet İşyeri Açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir.

6- 97 Adet Pazar Çalışma Ruhsatı verilmiştir. 

BELEDİYE ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

1- Haftada kurulan 4 adet Pazarda her türlü denetimleryapılmaktadır.

2- Tütün Alkol Piyasası Denetleme Kurulu görevlileriyleberaber ayda iki sefer denetimi çıkarak formda belirtilenhususlara dikkat edilip edilmediği denetlenmektedir.

3- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü elemanlarıyla denetimeçıkılmakta fen İşleri elemanlarının tespit ettiği hususlarıntutanaklarını imzalamak.

4- Haftada 3 gün İcra ve izaleyi Şüyu satışlarına gidilmektetellâliye görevini yapmak.

5- Çevreyle ilgili çevre görevini yapmak

6- Cenazeler ile ilgili görevleri yapmak

7- Hasanoğlan’ dan geçen ağır tonajlı kamyonların çevreyolunu kullanmaları sağlanarak şehir içine girmedenengellenmektedir.

8- Seyyar satıcıların İlçe içerisinde bağırarak satış yapmasıengellenmekte.

9- Belediyemize ait araç gereçler ile park ve bahçeler süreklikontrol etmek

10- Ayda Bir İnternet Komisyonu ile birlikte İnternet oyunsalonları Kontrol edilmekte.


Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr