T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 
 
 
Cafer ESERSİN
İşletme Müdürü
Tel: (0312) 863 06 50 (130)
Faks: (0312) 863 36 60
 

Müdürlüğümüz 5393 Sayılı Belediye yasasının yüklediğigörev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde ve SayınBelediye Başkanımızca verilen emir ve talimatları

doğrultusunda hizmet ve görevleri;

1- Belediyemize ait binaların bakımı, ısıtma, aydınlatma,havalandırma ve temizlik işleri ile başkanlık birimlerininhaberleşme hizmetlerini yürütmek ve teknik müdürlüklerle

koordine sağlayarak büroların yerleşim planını yapmak vebuna göre fiziki oluşumu sağlamak,

2- Belediyemize ait hizmet binalarının güvenliği için bekçi,nöbetçi memur ve nöbetçi şoför hizmetlerini düzenlemekve yürütmek.

3- Belediyemize ait hizmet binalarının içerisindeki yerleşimplanına göre yer alan çay ocağı, berber hane gibi işocakları hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinisağlamak

4- Hizmet binaları dahilinde yer alan atölyeler, ambar,laboratuarlar vb. yerlerin güvenliği ile yangın ve sabotajlarakarşı korunmalarını sağlamak.

5- Belediyemiz Başkanlık binasının ön ve arka kısımlarındayer alan otoparklardaki düzeni sağlamak ve belediyeye,dışardan gelen araçların park alanına düzenli bir şekilde

yerleştirilmesini sağlamak, giriş ve çıkışlarının kontrolüneilişkin esasları saptamak ve bunların uygulanmasınısağlamak.

6- Belediyemiz hizmet binalarında kullanmak üzere fueloil,kömür ve odun gibi yakıtların zamanında temininisağlamak.

7- Belediye birimlerinin teksir, fotokopi ve ozalit taleplerinikarşılamak, ayrıca malzemelerin teminini yapmak.

8- Bayramlarda, devlet büyüklerinin belediyemizi ziyaretleriesnasında başkanlık binasına görevlilerce bayrak, makamforsu çektirmek ve yine görevlilerce süre bitiminde indirmekmuhafazasını sağlamak,

9- Belediyemize ait binek araçlarının plaka numaralarınagöre şoförlerine zimmet ettirmek, otopark dahilinde kalanaraçların giriş ve çıkışlarını düzenli bir şekilde yaptırmak,

arıza yapan araçların arızalarının giderilmesini ve bakımlarınınyapılmasını sağlamak üzere ilgili müdürlüklerle koordinesağlamak ve kayıt defterlerine işlemek.

10- Hizmet binaları içersinde hizmetli olarak görev yapanpersonelin çalışmalarını takip etmek, binalar içine ve civarınayanıcı ve patlayıcı maddelerin girişini ve depolanmasını

önlemek.

11- Hizmet binalarının giriş ve çıkışlarını kontrol altına almak,mesai bitiminde tüm birimleri kontrol etmek ve görevlilerdışında kimseyi almamak.

12- Hizmet binalarında su, elektrik, doğalgaz, kalorifer,telefon, gibi tesisatın, mevcut makine ve cihazların temizlikleriile bakım ve onarımlarının yapılması sırasında teknik

müdürlüklerle gerekli koordineyi sağlamak ve bu husustahizmetlilere lüzumlu bilgileri verecek talimatları yayınlamakve görünür yerlere asılmasını sağlamak.

13- Kiralanacak araçların göreve geliş ve gidişlerini, günlükkilometre kontrollerini, sevk ve idaresini kayıt altına almakve ücret ödeme evraklarını düzenlemek, araçların sevk

ve idaresini Başkanlık Makamı genelgeleri doğrultusundayaptırmak

14- Tabldot hizmetlerini düzenli bir şekilde yürütmek.

15- Sivil Savunma hizmetleri ile ilgili olarak; 7126 sayılı SivilSavunma Kanununun verdiği görev, yetki ve sorumlulukçerçevesinde çalışmalarını sürdürmek. Düşman taarruzlarınatabi afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve malkaybını önlemek, hayati ehemmiyete haiz her türlü resmi veözel tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin idamesiiçin acil tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halktarafından azami düzeyde desteklenmesi ve cephe gerisimaneviyatının muhafazası maksadıyla alınacak her türlüsilahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetlerini yapmak.

16- Sivil Savunma ekiplerini teşkil ettirerek eğitimleriniyaptırmak.

217- Belediyenin top yekun savunma ve milli seferberlik ileilgili görevlerini takip ile uygulanmasını sağlamak.

18- 28/12/1988 tarih ve 20033 nolu “Sabotajlara KarşıKoruma Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde KoruyucuGüvenlik Özel Talimatını hazırlayarak uygulanmasını

sağlamak.

19- 711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulması ve OlağanüstüHal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını SağlayanKanun hükümlerine uygun nöbetçi amirliği, nöbet çizelgesihazırlamak ve nöbetçi amirin hizmetlerini yürütmesinisağlamak.

20- Belediye personelinden deprem, su baskınları, yangınvb. olaylarda müdahale amacıyla acil yardım ve kurtarmaekipleri oluşturmak, oluşturulan personelin eğitimlerini

öğretmen ve yardımcı personel aracılığıyla yaptırmak görevlipersonele eğitim ücretlerinin ödenmesini sağlamak

21- Bakanlar kurulunca 12.06.2002 tarihinde kabul edilenve 26.07.2002 tarih ve 24827 sayılı Resmi Gazetedeyayımlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki

Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde belediye ve bağlıbirimlerinde gerekli yangın önleyici tedbirleri almak,malzemelerini temin etmek, yangına ilk müdahale için katgörevlileri tespit etmek, görev verilen personelin eğitimleriniyaptırmak, öğretmen görevlendirmek ve ücretleriniödemek.

22- Belediye başkanının vereceği diğer iş ve işlevleri yerinegetirmek ve vereceği emirleri uygulatmak.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

Oda Sayısı: 4

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Bilgisayar Sayısı                     : 5

Telefon sayısı                         : 5

İnternet bağlantısı                  : 5

Yazıcı sayısı                           : 5

4- İnsan Kaynakları

Müdür             :1

Memur            :1

İşçi                  : 8

 

5-Sunulan Hizmetler (2013)

1-Abonelik İşlemleri: Belediyemize ait bütün birimlerin, elektrik, su, telefon, doğalgaz, abone işlemleri Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

2-Yemekhane Hizmetleri: Belediyemizde çalışan personelimize Yemekhanemizde 4 personel ile mesai günlerinde öğle yemeği düzenli olarak verilmektedir.

3-Temizlik ve Isınma işlemleri: Belediyemiz Hizmet Binalarının temizlik ve ısınma hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından takipli olarak yapılmaktadır.

4-Garaj Hizmetlerimiz: Belediyemiz Garajında araçlarımızın Yağ değişimi ve yıkama işlemleri Akaryakıt ikmali, Araçların arıza tespiti, Atölye imkanında yapılabilecek parça değişimi ve tamiratlar, atölyemizde yapılmakta, büyük arızalar ilgili servise gönderilerek bakım onarımı yapılıp hizmete sunulmaktadır.

5- 18.08.2011 tarih ve 2011 /4 sayılı başkanlık genelgesi ile tüm müdürlüklerin ihale işlemleri müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

6-Cenazeler için Çadır, kepçe vb. hizmetler müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

2013 yılında yapılan ihaleler:

1-      Konteyner Alımı

2-      Elektrik ve Sıhhi Tesisat Malzeme Alımı

3-      Profil ve Metal Malzeme Alımı

4-      Kilitli Parke  Taşıve Bordür Alımı

5-      Ahşap Malzeme Alımı

6-      Bayrak ve Pankart Alımı

7-      İnşaat ve Hırdavat Malzeme Alımı

8-      Kırtasiye Alımı

9-      KemalpaşaMahallesiTretuarYapımİşi

10-  Organizasyon  Hizmet Alımı

11-  Kent Meydanı İş Merkezi Yapım İşi 

12-  Ketsel Dönüşüm Tasarı Projesi Hizmet Alımı

13-  MKE Barutsan Fabrika Sahasının Yaklaşık 600 Hektar Alanda  Yapılacak Olan Halihazır Harita, Jeolojik Etüt, Plan ve Parselasyon Hizmet  Alım İşi

14-  Çeşitli Personel Hizmet Alımı

15-  Kömür Alımı

16-  Özel Güvenlik Hizmet Alımı

17-  Akaryakit Ve Otogaz (Lpg) Alımı

18-  Özel Güvenlik Hizmet Alımı (Pazarlık)

19-  Çeşitli Personel Hizmet Alımı (Pazarlık)

2013 yılı içinde 420 adet doğrudan teminle alım  işlemi gerçekleşmiştir.

- Çevre Bakanlığı’ndan 1 adet Çöp toplama aracı alındı, araçların bakım ve onarımları zamanında yapıldı,

-Hizmet binalarının bakım onarımı yapıldı,

-Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım bilgileri kayıt altına alındı.

-191 tedarikçi firma değerlendirmesi yapıldı.

              B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar


Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr