T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 
Faysal KARAKÖSE
Mali Hizmetler Müdürü
Tel: (0312) 863 06 50 (148)
Faks: (0312) 863 36 60
e-posta: f.karakose@elmadag.bel.tr
Mali Hizmetler Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri aşağıdaki gibidir.
a) Kuruluşu: Mali Hizmetler Müdürlüğü, müdürlük bünyesindeki alt birimlerden oluşur.
b) Görevleri:   
1- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
2-Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
3-Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri ve yönetim dönemi hesabını hazırlamak,
4-Bütçe kesin hesabı ile yönetim dönemi hesabını Sayıştay Başkanlığına göndermek,
5-Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,
6-İlgili mevzuatı çerçevesinde belediye gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsilât işlemlerini yürütmek,
7-Belediye giderlerinin hak sahiplerine ödemesini yapmak,
8-Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi işlemlerini yapmak,
9-Tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini yapmak,
10-İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
11-İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek,
12-Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
13-Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
14-İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,  
15-Muhasebe hizmetlerini yürütmek.
16-Belediyeye ait taşınmazların kayıtlarının düzenli olarak tutulması, takip ve kontrolünün sağlanması, kullanış şekillerinin tespit edilerek önerilerde bulunulması ve değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
17-Hizmet binaları, lojman, iş hanları, dükkân ve iş yeri gibi belediye mülkleri satın alınmasını sağlamak veya kiralamak,
18-Belediyeye ait taşınmaz malların vergi ve sigorta işlerini yürütmek, taşınmaz malların satış, trampa, kira, ecri misil ve tahliyesine ilişkin işlemleri yürütmek,
19–2886 sayılı yasa hükümlerine göre müstakil parsellerin satış işlemlerini hazırlamak.
20-Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle mali hizmetler birimine veya muhasebe yetkilisine verilen diğer görevleri yapmak,
c) Çalışma Şekli: Müdürlüğün görev ve fonksiyonlarını daha etkin ve verimli yürütebilmesi için Başkan onayı ile alt birimler kurulur. Alt birimlerin görev, yetki ve iş bölümlemeleri Başkan tarafından yapılır.

Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr