T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 
Erkan TALAS
İmar ve Şehircilik Müdür V.
Telefon: (0.312) 863 06 50 (134) (127)
Faks     : (0.312) 863 36 60
e-posta: e.talas@elmadag.bel.tr
 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri aşağıdaki gibidir.
a) Kuruluşu: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, müdürlük bünyesindeki alt birimlerden oluşur,

b) Görevleri:
1. Başkanlık Makamının emri ve onayı üzerine, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 3194 sayılı imar Kanununun, 775 sayılı Gecekondu Kanununun, 5393 sayılı Belediye Kanununun, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun, 2981–3290-3366 sayılı kanunların ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda belediye sınırları içerisinde her türlü plan ve projeleri üretmek bunların uygulama planlarını hazırlamak dağıtım cetvellerini düzenlemek ve arazi üzerinde düzenlemeler yapmak.
2. Planlanan alanlarda plan amacına uygun yapılaşmayı sağlamak denetlemek, planlı bölgelerde yapılacak binaların mimari, statik ve tesisat projelerini inceleyerek onaylanmasını ve projelerde değişiklikleri incelemek ve onamak.
3.Yapılacak inşaatlarda yapı iznini (ruhsat) vermek, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılan binaların kullanma iznini vermek, kat mülkiyetine geçişle binalara ait kesimlerini incelemek ve onamak, Yapı Kontrol Şefliği vasıtası ile binaların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasını denetlemek. Ruhsatsız ve ruhsatına aykırı yapıların tespitini yaparak, gerekli yasal işlemleri yürütmek.
4. 2981–3290–3366 Sayılı İmar Affı Yasaları uyarınca gecekondu bölgelerinde ve gecekondu tehdidi altında kalan bölgelerde ıslah İmar Planları yaparak, bunları Belediye Meclisi’ne havalesini sağlamak.
5.  Her türlü imar planı ( Koruma Geliştirme, Kentsel Dönüşüm, Kentsel Yenileme vb.), plan değişiklikleri, avam mimari proje, analiz çalışmaları işlerinin yapılması, kontrolü ve denetimini sağlamak.
6.  Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

c) Çalışma Şekli: Müdürlüğün görev ve fonksiyonlarını daha etkin ve verimli yürütebilmesi için Başkan onayı ile alt birimler kurulur. Alt birimlerin görev, yetki ve iş bölümlemeleri Başkan tarafından yapılır.

Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr