T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 
 
 
Yaşar GÜNEŞ
Fen İşleri Müdürü
 
 
Telefon: (0.312) 863 06 50 (128) - (134)
Faks     : (0.312) 863 36 60

Fen İşleri Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri aşağıdaki gibidir.
a) Kuruluşu: Fen İşleri Müdürlüğü, müdürlük bünyesindeki alt birimlerden oluşur.
b) Görevleri;
1. Kendi hizmet alanı içine giren işlerin yıllık yatırım, plan ve programlarını yapmak, bütçe tasarılarını hazırlamak, Belediye Başkanı'nın onayına sunmak, yapılmasına müsaade edilenleri kendi teşkilatı ile yürütmek, yürüttürmek.
2. Elmadağ Belediyesinin yetki alanındaki yolları yapmak, bakım ve onarımlarını sağlamak.
3.Başkanlıkça onanmış çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, araç, binek aracı, iş makineleri ile yedek parça ve diğer ihtiyaçların teminine ilişkin şartnameleri hazırlamak ve hazırlatmak.
4.Elmadağ Belediyesinin yetki alanındaki yeni yolları açmak, bordürlerin döşenmesini, tretuvar dolgularının yapılmasını sağlamak, kırma taş ve stabilize serilmesi, sıkıştırılması, stabilize yolların bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak.
 

5.Fen işleri Müdürlüğü programına alınan her türlü inşaata ait etütleri hazırlamak.
6.Gecekondu yapımını engellemek üzere gerekli önlemleri almak, kaçak yapılara ait tutanakları Encümene sevk etmek, tehlike arz eden gecekondulara ait gerekli araştırma ve incelemeleri yaparak söz konusu yapılara tamirat tadilat izni vermek ve kontrolünü yapmak gecekondu yıkım çalışmalarını yürütmek.
7. Başkan tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapmak.
8. Belediyeye ait tüm araç gereç ve iş makinelerinin tamir, bakım, onarım, boya ve kaporta işlerini yaparak sevkini sağlamak, bu amaçla ihtiyaç duyulan yedek parçaları temin etmek/edilmesini sağlamak ve ihtiyaç duyulan madde ve malzemeleri temin etmek.
9. Belediyeye ait tüm araç ve iş makinelerinin akaryakıt, madeni yağ ve antifriz ihtiyacını karşılamak üzere gerekli iş ve işlemleri yapmak, ikmallerini yapmak, bunlarla ilgili giriş-çıkış kayıtlarını tutarak kartlara işlemek ve takibini yapmak.
10. Belediyeye alınacak araç, gereç, iş makinası, yedek parça, akaryakıt, madeni yağ ve bu işi yapacak işçilerin taleplerini yapmak ve bunlarla ilgili teknik şartnameleri hazırlayarak ilgili mercilere göndermek, sonuçlandırmak.
11. Belediyenin döşeme ile ilgili iş ve işlemlerini, belediyenin ve imkanlar dahilinde bölge kamu kurumlarının (Okul, Ana Sağlık Merkezi,  Park, Pazar Yeri, Köprü, Merdiven, Korkuluk Demiri ve benzeri) tüm kaynak iş ve işlemlerini yapmak.
12. Belediyeye ait araç ve iş makinelerinin hasar-arıza tespitlerini yaparak, sonuçlandırmak.
13- Müdürlüğe bağlı iş yerlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği bakımından yasal düzenlemeleri ve işlemleri yapmak, yaptırmak.

14- Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezi ) ve UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) gibi oluşumlarda Başkanlıkça verilen görevler doğrultusunda temsil etmek.

15- Çalışma alanı içerisindeki konularda mevzuatla yüklenen görevlerle ilgili, Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
c) Çalışma Şekli: Müdürlüğün görev ve fonksiyonlarını daha etkin ve verimli yürütebilmesi için Başkan onayı ile alt birimler kurulur. Alt birimlerin görev, yetki ve iş bölümlemeleri Başkan tarafından yapılır.
 
d) Donanım ve Personel Durumu
 
 

 

 


Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr