T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
Etik Komisyonu

 

Elmadağ  Belediyesi Etik Komisyonu, 25.05.2004 tarih ve 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkındaki Kanunun 3. ve 7. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” gereği,  iki(2) yıl süre ile görev yapmak üzere; 15.12.2015 tarih ve M.06.3.ELM.0.06.48.71-02/394 Sayılı Başkanlık Olur’u ile Belediyemiz bünyesinde oluşturulmuştur.
Başkan Yardımcısı Davut GÜNDOĞAN’ın  Başkanlığını üstlendiği komisyonda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Osman ELMAS, Mali Hizmetler Müdürü Faysal KARAKÖSE, İşletme Müdürü Cafer ESERSİN ve Avukat Bilal GÜZEL komisyon üyesi olarak görev yapmaktadırlar.
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 29. maddesinde Etik Komisyonun oluşumu ve görevleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.
“Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur.
Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, üç ay içinde Kurul’a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır.”
Etik Komisyonunun Görevi ;
Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
- Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak.
- Etik uygulamaları değerlendirmek.
İstanbul Valiliği Etik Komisyon Başkanlığı’nın 11.05.2011 tarih ve 21953 sayılı yazıları ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nca 2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs gününün ülke genelinde “ Etik Günü” , aynı günün yer aldığı haftanın da “Etik Haftası” olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

ELMADAĞ BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU

Etik Komisyonu BaşkanıDavut Gündoğan - Belediye Başkan Yardımcısı312 863 06 50
Etik Komisyonu ÜyesiOsman Elmas      - İnsan  Kaynakları ve Eğitim Müdürü 312 863 06 50
Etik Komisyonu ÜyesiFaysal Karaköse  - Mali Hizmetler Müdürü312 863 06 50
Etik Komisyonu ÜyesiCafer Esersin       - İşletme Müdürü312 863 06 50
Etik Komisyonu ÜyesiBilal Güzel            - Avukat312 863 06 50


ETİK KOMİSYONU ÇALIŞMALARI

Komisyonumuzun görevlendirilmesini müteakip memur sicil dosyaları incelenmiş ve Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi imzalamamış olan personele bilgi verilerek etik sözleşmesi imzalamaları sağlanarak dosyalarına konulmuştur. Yeni göreve başlayan personele göreve başladığı tarihte kamu görevlileri etik sözleşmesi  imzalatılması uygulamasına devam edilmektedir
Etik kurallar hakkında personelin bilgi sahibi olması için Belediye Başkanlığı web sayfasına ilgili mevzuat, Etik Komisyonu bilgileri ve etik ilkeleri ile ilgili mevzuat konulmuştur.
Ayrıca etik kuralların personele duyurulması için  ilgili mevzuatta belirtilen ilkeler ve etik komisyon hakkında bir yazı yazılarak tüm birimlere dağıtılmıştır.

ETİK İLKELER

Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
Halka hizmet bilinci
Hizmet standartlarına uyma
Amaç ve misyona bağlılık
Dürüstlük ve tarafsızlık
Saygınlık ve güven
Nezaket ve saygı
Yetkili makamlara bildirim
Çıkar çatışmasından kaçınma
Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
Savurganlıktan kaçınma
Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
Mal bildiriminde bulunma

MEVZUAT

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkında Kanun (5176 sayılı)  (LİNK)
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (LİNK)

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ

* Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

* Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

* Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

* Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

* Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

* Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

* Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

* Kamu görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.


Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr