T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
TAŞINMAZ (İŞYERİ) KİRALAMASINA AİT İHALE İLANI

 

T.C.

ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

TAŞINMAZ (İŞYERİ)  KİRALAMASINA AİT İHALE İLANI

 

 

1.- Aşağıdaki tabloda Mahallesi , Ada / parsel numarası, Alanı , Arsa Payı , Muhammen Bedeli , Geçici Teminatı , İhale günü ve saati belirtilen işyeri; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 nci  maddesi kapsamında Açık Teklif  Usulü ile kiraya verilecektir.

 

Mah.si

Bağ. Böl. No

Ada

Par

İşyerinin Alanı

Arsa Payı

Cinsi

Muh. Bedeli

 

(Aylık 600.-TL)

Geçici Teminatı (% 3’ü)

İHALENİN

Tarihi

Saati

Kemalpaşa

1N.Kat 33

1170

1

75 m2.

62 / 3192  m2.

Dükkan

21.600.-TL

(Üç yıllık kira bedeli üzerinden)

648.-TL

03.04.2017

10:00

 

2.- Kiralamaya konu Şartname idarede bedelsiz görülebilir. Şartnameler 50.-TL (ElliTürklirası) karşılığı  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir. İhaleye iştirak edecek olanların İhale Dokümanını satın almaları zorunludur.

3.- İhaleye  ilişkin her türlü tüm Vergi, Resim, Harç ve Diğer Yasal Giderler İhaleye iştirak eden Kişi / Kişiler tarafından ödenecektir.

4.-İhaleye katılabilmek için ; 2886 sayılı  Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, Geçici Teminatı yatırmak şarttır.

5.- Gerçek Kişilerden;

a.-) Kanuni ikametgâh adresi , Nüfus Müdürlüklerinden  alınacak onaylı Adres  Beyanı.(Tebligat için adres beyanı; Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.)

b.-) Kimlik Belgesi Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası yazılı)

c.-) İhaleye vekaleten  iştirak edilmesi halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmak ilişkin (Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren) Noter Onaylı Vekaletname ile vekilin Noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, vekile ait Kimlik Belgesi Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası yazılı)

d.-) İhale Şartname bedelinin ödendiğine ilişkin belge.

e.-) Bu Şartname ekinde yer alan forma uygun Geçici Teminat Mektubu (Mevduat veya Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır) veya Geçici Teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge.

Tüzel Kişilerden;

a.-) Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(d),(e) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca;

b.-) Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,

c.-) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2017 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,

d.-) Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve Sicil Gazetesi.

e.-) İlgisine göre Tüzel Kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Gazetede bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

f.-) Gerçek ve Tüzel Kişiler, Ortak girişimler adına vekâleten ihaleye katılacak ve teklifte bulunacaklar,noter onaylı ortak girişim beyannamesi, yetkili olduklarına dair noter tasdikli vekâletname, noter tasdikli imza sirküleri.

6.- İhaleye iştirak edecek istekliler; ihalesine katılmak istedikleri dükkanın (işyerinin) ihale gün ve saatine kadar, şartnamede ve yukarıda istenen bilgi ve belgelerin asıllarını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp dosyalarını ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresine elden teslim ederek, ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

7.- İsteklinin veya imza yetkili bir temsilcisinin ihalede bulunması arttırma tutarlarına katılım için zorunludur.

8.- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile posta yoluyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

9.- Kiraya verilecek dükkan (işyeri) mesai saatleri içerisinde yukarıda belirtilen adreste görülebilir. İhaleye katılan istekliler kiraya verilmesi düşünülen işyerini görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için işyerinin evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiç bir sorumluluk kabul edilmez. Dükkan (İşyeri) teslim edildikten sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan istekliye ait olacaktır.

10.- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

11.- Satışa sunulan işyerlerinin son müracaat günü (ihale tarihi), saati ve yeri yukarıda tabloda belirtilmiştir.

12.- İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.

13.- İhale bilgileri ayrıcahttp://elmadag.bel.tr. Adresinden de görülebilir.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17 nci maddesi gereği Kamuoyuna ilanen duyurulur.      … / 03 / 2017


Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr