T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
TAŞINMAZ KİRALAMASINA AİT İHALE İLANI

 

T.C.

ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

TAŞINMAZ KİRALAMASINA AİT İHALE İLANI

 

          1. Aşağıdaki tabloda Mahallesi, Ada/parsel numarası, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı , Şartname Ücreti,  İhale günü ve saati belirtilen taşınmazlar/işyerleri ve Müştemilatları; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 nci maddesi gereği “Açık Teklif Usulü ile” kiraya verilecektir.

 

267 -  268 ADALAR ARASINDA BULUNAN PARK ALANI ÜZERİNDE KURULU HALI VE MÜŞTEMİLATLARININ

MAHALLESİ

AYLIK  / 3 YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ

GEÇİCİ

TEMİNATI (% 3)

ŞARTNAME ÜCRETİ

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

KİRA SÜRESİ

YEŞİLDERE FATİH

55.-TL (Aylık kira bedeli) x 3 Yıl  (kiralama süresi)

1.980.-TL (BindokuzyüzseksenTürklirası)

60.-TL (Altmış)

50.-TL

29.05.2017

10:00

3 YIL

 

229 ADA 1 PARSELDE BULUNAN HANIMLAR LOKALİ VE DÜĞÜN SALONUNUN 412,66 M2. LİK ZEMİN KATININ

MAHALLESİ

AYLIK  / 3 YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ

GEÇİCİ

TEMİNATI (% 3)

ŞARTNAME ÜCRETİ

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

KİRA SÜRESİ

YEŞİLDERE FATİH

330.-TL (Aylık kira bedeli) x 3 Yıl  (kiralama süresi)

11.800.-TL (OnbirbinsekizyüzTürklirası)

357.-TL (Üçyüzelliyedi)

50.-TL

29.05.2017

10:15

3 YIL

 

1230 – 739 ADALAR ARASI PARK ALANININ (165,06 M2.LİK KAPALI ALAN, 644,50  M2.LİK AÇIK ALANA SAHİP)

MAHALLESİ

AYLIK  / 1 YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ

GEÇİCİ

TEMİNATI (% 3)

ŞARTNAME ÜCRETİ

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

KİRA SÜRESİ

YENİDOĞAN

1.350.-TL (Aylık kira bedeli) x 1 Yıl  (kiralama süresi)

16.200.-TL (OnaltıbinikiyüzTürklirası)

486.-TL (Dörtyüzseksenaltı)

100.-TL

29.05.2017

10:30

1 YIL

                 

                                                                                          

196 - 208 ADALAR ARASI PARK ALANININ (A.T.M. KURULMAK ÜZERE) SAKARYA SOKAĞA CEPHELİ      6 M2. LİK KISMI

MAHALLESİ

AYLIK  / 3 YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ

GEÇİCİ

TEMİNATI (% 3)

ŞARTNAME ÜCRETİ

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

KİRA SÜRESİ

BAH. EVLER

475.-TL (Aylık kira bedeli) x 3 Yıl  (kiralama süresi)

17.100.-TL (OnyedibinyüzTürklirası)

513.-TL (Beşyüzonüç)

100.-TL

29.05.2017

11:00

3 YIL

                                                                                          

          2.Kiralamaya konu taşınmazlara/işyerlerine ait İhale Şartnameleri İdarede bedelsiz görülebilir. Şartnameler bedeli ödenmek sureti ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir. İhaleye iştirak edecek isteklilerin İhale Dokümanını satın almaları zorunludur.

         3.İhaleye ilişkin her türlü tüm Vergi, Resim, Harç ve Diğer Yasal Giderler ihaleye iştirak eden kişi/kişiler tarafından ödenecektir.

         4.İhaleye katılabilmek için ; 2886 sayılı  Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak , Geçici Teminatı yatırmak şarttır.

         5.Bu şartname ekinde yer alan forma uygun Geçici Teminat Mektubu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak Teminat Mektupları süresiz olacaktır.) veya Geçici Teminat Bedelinin ve İhale Şartname Bedelinin ödendiğine ilişkin belge.

         6.İhaleye iştirak edecek istekliler; ihalesine katılmak istedikleri taşınmazların/işyerlerinin ihale gün ve saatine kadar, şartnamede belirtilen ve ihaleye katılmak için gerekli belgelerin asıllarını veya aslına uygunluğu  noterce onaylanmış suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp dosyalarını  ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresine elden teslim ederek, ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

         7.İsteklinin veya  imza yetkili bir temsilcisinin ihalede bulunması arttırma tutarlarına katılım için zorunludur.

         8.Posta, Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

          9.Kiraya verilecek taşınmazlar/işyerleri ve Müştemilatları  mesai saatleri içerisinde belirtilen adreslerde görülebilir. İhaleye katılan istekliler kiraya verilmesi düşünülen taşınmazları/işyerlerini ve müştemilatlarını görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için işyerlerinin ve müştemilatlarının evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Taşınmazları/işyerleri ve Müştemilatları teslim edildikten sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan istekliye ait olacaktır.

       10.İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

       11.Kiraya verilecek taşınmaz/işyerleri ve müştemilatları ile ilgili geniş bilgi almak isteyenler Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne başvurabilirler.

       12.İlanda belirtilmeyen haller için İhale Şartnamesinde belirtilen hükümler geçerlidir.

 

                2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17 nci maddesi gereği  ilanen duyurulur.  

 


Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr