T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
KAYADİBİ MAHALLESİ 154 ADA 207-208 PARSEL TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

 

T.C.

ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
TAŞINMAZ KİRALAMA  İHALESİ   İLANI

MÜDÜRLÜK/BİRİM

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİLİ ADRES-TELEFON

Yenice Mahallesi İnönü Caddesi No:59  Elmadağ/ANKARA             (312) 863 06 50 -51-52

İHALENİN YAPILACAĞI YER

Elmadağ Belediye Başkanlığı Encümen Salonu                                   (Belediye Hizmet Binası 2 nci kat)

İHALE KONUSU

      Ankara İli, Elmadağ İlçesi, Kaya dibi Mahallesi Cacık Özü mevkiinde bulunan 6 890,36 m2. Yüzölçümlü 154 Ada 207 ve   1 299,82 m2. Yüzölçümlü 154 Ada 208  parsel numaralı Park Alanları “Belediyemiz Meclisinin 09.06.2017 gün 2017/162 sayılı kararına uygun olarak”; kiraya verilmesi işi.

İHALE TÜRÜ /USULÜ

Kiralama / 2886 sayılı Kanunun 45nci Maddesi gereğince Açık Teklif

MUHAMMEN BEDEL

1.000,00.-TL (Aylık) x 10 yıl  (Kiralama süresi) = 120.000,00.-TL

ÖDEME ŞEKLİ

Aylık Peşin

SÜRESİ

10 (On) YIL

GEÇİCİ TEMİNAT

3.600,00 TL (On yıllık kira bedeli üzerinden)

DOSYA (ŞARTNAME) BEDELİ

100,00 TL

İHALE TARİH VE SAATİ

25.12.2017 Pazartesi , Saat  11:00

         1.- Kiralamaya konu taşınmazlara (Park Alanlarına) ait İhale Şartnamesi İdarede bedelsiz görülebilir. İhale Şartnamesi bedeli ödenmek sureti ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir. İhaleye iştirak edecek isteklilerin İhale Dokümanını satın almaları zorunludur.

         2.- İhaleye ilişkin her türlü tüm Vergi, Resim, Harç ve Diğer Yasal Giderler ihaleye iştirak eden kişi/kişiler tarafından ödenecektir.

         3.- İhaleye katılım için ; 2886 sayılı  Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak , Geçici Teminatı yatırmak şarttır.

         4.- Geçici Teminat Mektubu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak Teminat Mektupları süresiz olacaktır.) veya Geçici Teminat Bedelinin ve İhale Şartname Bedelinin ödendiğine ilişkin belge.

          5.- İhaleye iştirak edecek istekliler; ihale gün ve saatine kadar, şartnamede belirtilen ve ihaleye katılmak için gerekli belgelerin (güncel)  asıllarını veya aslına uygunluğu  noterce onaylanmış suretlerini eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresine elden teslim ederek, ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

         6.- İsteklinin veya  imza yetkili bir temsilcisinin ihalede bulunması arttırma tutarlarına katılım için zorunludur.

         7.- Posta, Telgraf , Elektronik posta veya faksla yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

          8.- Kiraya verilecek taşınmazlar (Park Alanları) mesai saatleri içerisinde belirtilen adreste görülebilir.İhaleye katılan isteklilerin kiraya verilmesi düşünülen taşınmazları (Park Alanlarını) görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için işyerlerinin ve müştemilatlarının evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilmez.Taşınmazları (Park Alanları)  teslim edildikten sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan istekliye ait olacaktır.

         9.- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

       10.- Kiraya verilecek taşınmazlar (Park Alanları) ile ilgili geniş bilgi almak isteyenler Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne başvurabilirler.

       11.- İlanda belirtilmeyen haller için İhale Şartnamesinde belirtilen hükümler geçerlidir.

              2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17 nci maddesi gereği Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr