T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
YENİCE MAHALLESİ BELEDİYE YANI ATM YERİ KİRALANMASI İHALESİ

 

          1.- Aşağıdaki tabloda Mahallesi, Ada/parsel numarası, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı , Şartname Ücreti,  İhale günü ve saati belirtilen taşınmaz; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 nci maddesi gereği “Açık Teklif Usulü ile” kiraya verilecektir.

 

YENİCE MAHALLESİ 1193 ADA 2 PARSELİN 6 M2. LİK KISMININ KİRALANMASINA İLİŞKİN

“Yemekhane Giriş Kapısı Ön kısmına Bankaların İş ve İşlemlerini Gerçekleştireceği ATM Cihazı konulması ve data hattı tesisi”

MAHALLESİ

AYLIK  / 3 YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ

GEÇİCİ

TEMİNATI (% 3)

ŞARTNAME ÜCRETİ

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

KİRA SÜRESİ

YENİCE

500.-TL (Aylık kira bedeli) x 3 Yıl  (kiralama süresi)

18.000.-TL (OnsekizbinTürklirası)

540.-TL (Beşyüzkırk)

50.-TL

19.02.2018

11:00

3 YIL

                                                                                          

          2.- Taşınmaz Kiralamasına ait  İhale Şartnameleri İdarede bedelsiz görülebilir. Şartname bedeli ödenmek sureti ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir. İhaleye iştirak edecek isteklilerin İhale Dokümanını satın almaları zorunludur.

         3.- İhaleye ilişkin her türlü tüm Vergi, Resim, Harç ve Diğer Yasal Giderler ihaleye iştirak eden Bankalar  tarafından ödenecektir.

         4.- İhaleye katılabilmek için ; 2886 sayılı  Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak , Geçici Teminatı yatırmak şarttır.

         5.- Bu şartname ekinde yer alan forma uygun Geçici Teminat Mektubu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak Teminat Mektupları süresiz olacaktır.) veya Geçici Teminat Bedelinin ve İhale Şartname Bedelinin ödendiğine ilişkin belge.

         6.- İhaleye iştirak edecek Bankalar; ihalesine katılmak istedikleri taşınmazın ihale gün ve saatine kadar, şartnamede belirtilen ve ihaleye katılmak için gerekli belgelerin asıllarını veya aslına uygunluğu  noterce onaylanmış suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp dosyalarını  ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresine elden teslim ederek, ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

         7.- İsteklinin veya  imza yetkili bir temsilcisinin ihalede bulunması arttırma tutarlarına katılım için zorunludur.

         8.- Posta, Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

         9.- Kiraya verilecek taşınmaz  mesai saatleri içerisinde belirtilen adreslerde görülebilir. İhaleye katılan istekliler kiraya verilmesi düşünülen taşınmazı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için taşınmazın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Taşınmaz teslim edildikten sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan istekliye ait olacaktır.

       10.- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

       11.- Kiraya verilecek taşınmaz ile ilgili geniş bilgi almak isteyenler Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne başvurabilirler.

       12.- İlanda belirtilmeyen haller için İhale Şartnamesinde belirtilen hükümler geçerlidir.

              2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17 nci maddesi gereği Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr