ARAMA

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT 6 ADET TAŞINMAZIN (BÜFE...

Geri

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT 6 ADET TAŞINMAZIN (BÜFE YERİ VE ATM CİHAZI KABİNİ) KİRALAMASINA İLİŞKİN İHALE İLANI

22 Kasım 2023

    T.C. ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
                                                                                      TAŞINMAZ KİRALAMASINA İLİŞKİN

                                                                                                   İ H A L E     İ L A N I
 

         1.- Aşağıdaki tabloda Taşınmaz Bilgileri belirtilen ; İlçemizin İsmetpaşa Mahallesi (Arif ÇALIŞ Caddesine cepheli 226 Ada 4 parsel karşısı) sınırları içerisinde, Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında bulunan “Mer’i 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ağaçlandırılacak Alan olarak ayrılan” alan üzerine “Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 18 inci maddesinin 2 inci bendi hükmü çerçevesinde” Belediyemiz tarafından yapımı tamamlan 3 Adet Büfe “Sokak Lezzetleri Dükkanları olarak kullanılmak üzere” ile İsmetpaşa Mahallesi Bülent ECEVİT Caddesi ile Cumhuriyet Caddesinin kesiştiği noktada, kaldırım üzerinde bulunan (En:1,40 cm. X Boy:2,50 cm X Yükseklik: 2,10 cm.)  yaklaşık 3,5 m2.’lik ATM Cihazı Kabinleri; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddeleri gereği “Açık Teklif Usulü ile” kiraya verilecektir.

                                                                         KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARIN
                        Büfelerin (Sokak Lezzetleri Dükkanları olarak kullanılacak işyerleri ile), ATM Cihazı Kabinleri
 
Büfe
(İşy.) No
Mahallesi Şartname Bedeli Ada
Par.
Cinsi Alanı 
Kapalı &Açık (m2)
Aylık Kira Bedelleri &Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminatı
(TL)
Kiralama Süresi         İhalenin  
Tarihi Saati  
Aylık Muhammen  
1 İsmetpaşa 250.-TL Ağ.Al. Büfe

97,82 m2

12,00 m2

1.250.-TL 45.000.-TL 1.350.-TL (üç) Yıl 21.12.2023 14:00  
2 İsmetpaşa 250.-TL Ağ.Al. Büfe

80,12 m2.

12,00 m2

1.250.-TL 45.000.-TL 1.350.-TL (üç) Yıl 21.12.2023 14:20  
3 İsmetpaşa 250.-TL Ağ.Al. Büfe

76,57 m2

12,00 m2

1.250.-TL 45.000.-TL 1.350.-TL (üç) Yıl 21.12.2023 14:40  
4 İsmetpaşa 250.-TL Kaldırım
Üzeri
A.T.M.
Kabini

3,50 m2

 

3.000.-TL 108.000.-TL 3.240.-TL (üç) Yıl 21.12.2023 15:00  
5 İsmetpaşa 250.-TL Kaldırım
Üzeri
A.T.M.
Kabini
3,50 m2 3.000.-TL 108.000.-TL 3.240.-TL (üç) Yıl 21.12.2023 15:20  
6 İsmetpaşa 250.-TL Kaldırım
Üzeri
A.T.M.
Kabini
3,50 m2 3.000.-TL 108.000.-TL 3.240.-TL (üç) Yıl 21.12.2023 15:40  

       2.- Büfelerin “Sokak Lezzetleri Dükkanları olarak kullanılmak üzere” ile A.T.M. Cihazı Kabinlerinin kiralamasına ilişkin Şartnameler idaremizde bedelsiz görülebilir. Şartnameler 250.-TL (İkiyüzelli) karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzden satın alınabilir. İhaleye iştirak edecek isteklilerin İhale Dokümanını satın almaları zorunludur.

        3.- Büfelerin “Sokak Lezzetleri Dükkanları olarak kullanılmak üzere” ve  A.T.M. Cihazı Kabinlerinin kiralanmasına ilişkin her türlü tüm Vergi, Resim, Harç ve Diğer Yasal Giderler (Kira Sözleşmesinin Notere tasdikinin gerekmesi durumunda Noter Tasdik Harcı) İhaleye iştirak eden Kişi / Kişiler tarafından ödenecektir.

          4.- İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, Geçici Teminat Mektubunu (Mevduat veya Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır) sunmak veya Geçici Teminat bedelinin yatırmak, Geçici Teminat bedelinin ve İhale Şartname bedelinin ödendiğine ilişkin belgelerin aslının Teklif Dosyasına konulmuş olması şarttır.        

          5.- İhaleye iştirak edecek isteklilerin; ihalesine katılmak istedikleri taşınmazın ihale gün ve saatine kadar, şartnamede belirtilen ve ihaleye katılmak için gerekli belgelerin asıllarını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, Yenice Mahallesi İnönü Bulvarı No:59 Elmadağ/ANKARA adresinde bulunan Hizmet Binamızın Zemin Katındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüze elden teslim ederek ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

         6.- İhaleye vekaleten iştirak edilmesi halinde;

               Gerçek Kişi adına vekaleten ihaleye iştirak edecek kişilerden; İhaleye katılmak üzere düzenlenmiş (Vekil adına düzenlenmiş Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren) Noter Onaylı Vekaletname ile vekilin Noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri aslı (İhale Yılı içiresinde düzenlenmiş), vekile ait Kimlik Belgesi Fotokopisi.

                Tüzel Kişilik adına vekaleten ihaleye iştirak edecek kişilerden; Kimlik Belgeleri, Noter Tasdikli İmza Sirkülerinin Aslı (İhale tarihinden en geç üç ay öncesine kadar) ile Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “vekili” olduğunu gösterir Noter Onaylı Vekâletnamelerinin aslının ibrazı.İsteklinin veya İmza Yetkili bir temsilcisinin İhalede hazır bulunması artırma tutarlarına katılım için zorunludur.            

         7.- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile posta yoluyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

        8.- Kiraya verilecek Büfeler “Sokak Lezzetleri Dükkanları olarak kullanılmak üzere” ile A.T.M. Cihazı Kabinleri mesai saatleri içerisinde yukarıda belirtilen adreslerde görülebilir. İhaleye katılan isteklilerin, kiraya verilmesi düşünülen Büfeler ile A.T.M. Cihazı Kabinlerini görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için Büfelerin ve A.T.M. Cihazı Kabinlerinin evvelce mevcut kusurlarından dolayı idare tarafından  hiç bir sorumluluk kabul edilmez. Büfeler ile A.T.M. Cihazı Kabinleri teslim edildikten sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan isteklilere ait olacaktır.

        9.- İhale Komisyonu gerekçesini İhale Kararında belirtmek sureti ile ihaleyi/ihaleleri yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

       10.- Kiraya verilecek Büfeler “Sokak Lezzetleri Dükkanları olarak kullanılmak üzere” ve A.T.M. Cihazı Kabinleri ile ilgili geniş bilgi almak isteyenler idaremiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne başvurabilirler.

       11.- İş bu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, İlanda belirtilmeyen haller için İhale Şartnamesinde belirtilen hükümler geçerlidir.

      12.- İhale bilgileri ayrıca http://elmadag.bel.tr adresinden de görülebilir.

               2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17 inci maddesi gereği Kamuoyuna ilanen duyurulur.  28 / 11 / 2023

                                                       
                                                                                                                                                                 Adem Barış AŞKIN                                                                                                                                                                                                         Belediye Başkanı