ARAMA

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT TAŞINMAZ (TAM PARSEL/TA...

Geri

21 Ağustos 2023

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT TAŞINMAZ (TAM PARSEL/TARLA) SATIŞINA AİT İHALE İLANI

                  T.C.
                                                                      ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
                                                             TAŞINMAZ (TAM PARSEL / TARLA) SATIŞINA AİT

                                                                                       İ H A L E    İ L A N I

           1.- Yazımız (İhale İlanı) ekinde sunulan tabloda bütün özellikleri (taşınmaz ve ihale bilgileri) belirtilen ilçemizin; Yenimahalle, Üçevler, Hasanoğlan Fatih ve Tatlıca Mahallelerindeki Tam Parseller ile Karacahasan Mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait Tarla vasıflı Taşınmazlar “5393 sayılı Belediye Kanununun 69 uncu maddesi ve Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (d) bendine göre”  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci Maddesi gereği “Açık Teklif Usulü ile” satışa sunulacaktır.

          2.- İhalenin yapılma yeri ve adresi: Yenice Mahallesi İnönü Caddesi No:59   Elmadağ/ANKARA      

                Tel: 0 312 863 06 50-51    444 65 19      Fax: 0 312 863 36 60              info@elmadag.bel.tr       

                İsteklinin veya imza yetkili bir temsilcisinin ihalede bulunması arttırma tutarlarına katılım için zorunludur.

           3.- Her Taşınmaz (İmarlı parsel, Tarla)  Satışına ilişkin ayrı ayrı düzenlenen İhale Şartnamesi idaremizde bedelsiz olarak görülebileceği gibi, 250.-TL karşılığı  satın alınabilir. İhaleye katılım için İhale Dokümanını (İhale Şartnamesinin) satın alınması,  Geçici Teminatın yatırılması şarttır.              .               

           4.- İmarlı Parseller ile Tarla vasıflı taşınmazların (3065 Sayılı Kanun (17.md. 4. fk. (r) bn. KDV’den istisnadır.) satış bedelinin tamamı peşin ödeme içermekte olup, ihale üzerinde kalan istekli, ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Arsa Satış Bedelinin Tamamını peşin olarak ödeyecektir. Ayrıca ihaleye ilişkin her türlü Vergi, Resim, Harç, Tapu Harçları ve tüm Diğer Yasal Giderler İhaleye iştirak eden istekliler tarafından ödenecektir. Gayrimenkulün alıcı adına tapuya tescili, ödemelerin tamamlanmasını müteakip yapılacaktır.

          5.- İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Belediye Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak şarttır. 

          6-  İhale sadece yerli Gerçek (Şahıs) ve Tüzel Kişiliklere açık olup; Yerli Gerçek veya Tüzel Kişi veya  Kişiler, tek başlarına veya kendi aralarında ortaklık oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilirler.

               6.1.- İmarlı parseller ile Tarla Vasıflı Taşınmazların ihalesine  katılacak Gerçek Kişi, Tüzel Kişi veya Kişiliklerin;

                       6.1.1.- İsteklinin Gerçek (Şahıs) kişi olması halinde;

                                  a.-) Türk Vatandaşı olmak, Medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip olmak.

                                  b.-) Onaylı Nüfus Kayıt Örneği veya Nüfus Cüzdanı Sureti, (Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin),

                                 c.-) Kanuni İkametgâh Belgesi Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, telefon numarası                                

                       6.1.2.- İsteklinin Tüzel Kişilik olması halinde;

                                  a.-Gerçek kişilerden istenilen (a) , (b) , (c) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca;

                                  b.-) Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “vekili” olduğunu gösterir Noterden tasdikli İmza Sirküleri ve Yetki Belgeleri,

                                  c.-) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Tic. Sic. Müd. ile Tic.  ve San.  Od.’dan veya benzeri bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair “Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2023 yılı içerisinde alınmış Oda Kayıt Belgesi” belgeyi ibraz etmesi, T.C. Tic. Sic. Gaz. Niz.’nin 9. Mad.’nde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya T.C. Od. ve Bor. Bir.’ne bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Tic. Sic. Gaz. suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.  

                                 d.-) İlgisine göre Tüzel Kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Tic.Sic.Gaz., bu bilgilerin tamamının bir Gazetede bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Tic. Sic. Gaz. veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri.

                                 e.-) Gayrimenkul Satın alınmasına ilişkin Genel Kurul Kararının Noterden tasdikli Aslının ibrazı,

                      6.1.3.- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde;

                                 a.-) İş ortaklığı olması halinde, ortakların her birinin yukardaki esaslara göre temin edecekleri belge,

                                b.-) İhale ile ilgili Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Noter Tasdikli Ortaklık Sözleşme “Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine  getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir. İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini verir. Ayrıca, grubun bütün ortakları kiralayan idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.” Belgesi, Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilere ait noter onaylı imza sirküleri. (ihaleye katılım için istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.)            

                      6.1.4.- İsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;

                                     a.-) Genel Merkezinin bulunduğu yerdeki resmi makamlardan ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair bir belgenin ibrazı,

                                 b.-) Gayrimenkul satın alınması hususundaki Genel Kurul Kararının Noterden tasdikli Aslının  ibrazı,

                                 c.-) Temsil edenlerin, temsile yetkili kılındıklarına dair kararın Noterden tasdikli Aslının ibrazı,

                                 d.-) Temsile yetkili kılınanların, Noterden tasdikli imza sirküleri Aslının ibrazı,

                                 e.-) Vakfın gayrimenkul satın alınması konusunda Vak.Gen.Müd.den alınmış izin belgesinin ibrazı,

               6.2.- İdari Şartnamede belirtilen usullere uygun Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge ile birlikte her sayfası İstekli tarafından (İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların ihale dosyasını ayrı ayrı satın almış olmaları ve iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların ilgili dekontun aslını vermeleri gereklidir) imzalanmış/kaşelenmiş İhale Şartnamesi ve İhale Şartname Bedelinin yatırıldığına ilişkin Belgenin teklif dosyasına konulmuş olması,

              6.3- İhaleye vekaleten iştirak edilmesi halinde;

                       6.3.1.- Gerçek (Şahıs) Kişi adına vekaleten ihaleye iştirak edecek kişilerden; Kimlik Belgeleri, ihaleye katılmak üzere düzenlenmiş (Vekil adına düzenlenmiş Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren) ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış Noter Onaylı Vekaletname ile vekilin Noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri aslı (İhale tarihinden en geç üç ay öncesine kadar),vekile ait Kimlik Belgesi Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası yazılı)              

                        6.3.2.- Tüzel Kişilik adına vekaleten ihaleye iştirak edecek kişilerden; Kimlik Belgeleri, Noter Tasdikli İmza Sirkülerinin Aslı (İhale tarihinden en geç üç ay öncesine kadar) ile Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “vekili” olduğunu gösterir Noter Onaylı Vekâletnamelerinin aslının ibrazı,

            7.- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşımayanlar geçerli kabul edilmeyecektir. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce Sözleşme Makamının yetkili personeli tarafından “Aslı Sözleşme Makamı tarafından görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

             8.- İhaleye katılan istekliler, ihalesine katılmak istedikleri İmar Parsellerini, Tarlaları yerinde görmüş, beğenmiş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için, İmar Parsellerinin, Tarlaların evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiç bir sorumluluk kabul edilmez. Bu konuda Belediyemiz aleyhine her hangi bir itiraz ve talep hakkı (Maddi Tazminat ve İlave Yapım /Tedarik Hakkı) bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

            9.- İhaleye iştirak edecek istekli/isteklilerin; ihalesine katılmak istedikleri taşınmazın/taşınmazların (İmar Parseli, Tarla ve İşyeri) ihalesine katılım için istenilen ve İhale Şartnamesinde belirtilen bilgi ve belgelerin asıllarını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış suretlerini eksiksiz olarak tamamlayarak yine her taşınmaz için ayrı ayrı düzenlenen İhale Şartnamesinde belirtilen gün ve saate (İhale Dosyasının teslim edileceği) kadar İdaremiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne elden teslim ederek, ihale saatinde yukarıda belirtilen adresteki Belediyemiz Hizmet Binasının ikinci katında bulunan Belediye Encümeni Toplantı  (İhale) Salonunda hazır bulunmaları zorunludur.

          10.- Posta, Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

          11.- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

          12.- İlanda belirtilmeyen maddeler (hususlar) için şartnamedeki hükümler geçerlidir.

          13.- İhale bilgileri ayrıca http://elmadag.bel.tr.Adresinden de görülebilir.

                 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17 inci maddesi gereği Kamuoyuna ilanen duyurulur.  
 

                                                                                                                                                                     Cafer ESERSİN
                                                                                                                                                                     Başkan a.
                                                                                                                                                                     Belediye Başkanı