ARAMA

TAŞINMAZ (İŞYERİ) KİRALAMASINA AİT İHALE İLANI

Geri

1 Kasım 2023

TAŞINMAZ (İŞYERİ) KİRALAMASINA AİT İHALE İLANI

T.C.

ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

TAŞINMAZ (İŞYERİ)  KİRALAMASINA AİT İHALE İLANI

 

 

 

           1.- Aşağıdaki tabloda taşınmaz ve ihale bilgileri yazılı, ilçemizin Hasanoğlan Şehitlik Mahallesinde Toklu Oğlu Caddesine cepheli  621 ada 1 parselin batısındaki Park Alanı içerisinde bulunan (Eski Mezbaha Binası) işyeri; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci  maddesi gereği Açık Teklif  Usulü ile kiraya verilecektir.

 

 

KİRAYA VERİLECEK  TAŞINMAZIN

 

S.No Mahallesi / Cad. / Sokak

Ada-Par.

 

Cinsi

Alanı

(m2.)

Muh. Bedeli

(Üç yıllık Kira Bed. üzerinden)

Geç.Tem. (Muh.Bed. %3’ü) İHALENİN
Tarihi Saati
1

Şehitlik Mh.

Tokluoğlu Cd.

Park Alanı

İşyeri

(Eski Mezbaha Binası)

406

288.000.-TL

(8.000.-TL x 36 ay)

8.640.-TL 23.11.2023 14:00

 

          2.- Kiralamaya konu Şartname idarede bedelsiz görülebilir. Şartnameler 250.-TL (İkiyüzelliTürklirası) karşılığı  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir. İhaleye iştirak edecek olanların İhale Dokümanını satın almaları zorunludur.

        3.- İhaleye  ilişkin her türlü tüm Vergi, Resim, Harç ve Diğer Yasal Giderler İhaleye iştirak eden Kişi/Kişiler tarafından ödenecektir.

         4.- İhaleye katılabilmek için;2886 sayılı  Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, Geçici Teminatı yatırmak şarttır.

          5.- Bu Şartname ekinde yer alan forma uygun Geçici Teminat Mektubu (Mevduat veya Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır) veya Geçici Teminat bedelinin ve İhale Şartname bedelinin ödendiğine ilişkin belge.

         6.- İhaleye iştirak edecek istekliler (Gerçek veya Tüzel Kişiler) ; ihalesine katılmak istedikleri İşyerinin ihale gün ve saatine kadar, Şartnamede belirtilen ve ihaleye katılmak için gerekli belgelerin asıllarını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp dosyalarını İdaremiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne elden teslim ederek, ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

         7.- İsteklilerin veya imza yetkili bir temsilcisinin ihalede bulunması arttırma tutarlarına katılım için zorunludur.

        8.- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile posta yoluyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

           9.- Kiraya verilecek İşyeri mesai saatleri içerisinde yukarıda belirtilen adreslerde görülebilir. İhaleye katılan istekliler kiraya verilmesi düşünülen İşyerini görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için kiraya verilmesi düşünülen taşınmazın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiç bir sorumluluk kabul edilmez. İşyeri teslim edildikten sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan istekliye ait olacaktır.

       10.- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

        11.- Kiraya verilecek işyerleri ile ilgili  geniş bilgi almak isteyenler İdaremiz Emlak  ve İstimlak Müdürlüğü’ne başvurabilirler.

        12.- İlanda belirtilmeyen haller için şartnamedeki hükümler geçerlidir.

       13.- İhale bilgileri ayrıca http://elmadag.bel.tr adresinden de görülebilir.

 

            2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17 inci maddesi gereği Kamuoyuna ilanen duyurulur.        …/10/2023

 

 

      

                       Cafer  ESERSİN

                       Başkan a.                              

                       Başkan Yardımcısı