ARAMA

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Geri

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Filiz BAŞBOZKURT
Filiz BAŞBOZKURT

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri aşağıdaki gibidir.
 

a) Kuruluşu: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, müdürlük bünyesindeki alt birimlerden oluşur.
 

b) Görevleri:
 

1.Belediyenin İnsan gücü planlaması ve personel politikalarıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi, iş gücü verimliliğinin arttırılması ile ilgili çalışmaları yapmak. Belediye personel politikasının “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara” uygun olarak  oluşmasını sağlamak. 
 

2.Belediye memurlarının atama, görevde yükselme, sicil, disiplin,  özlük ve emeklilikleriyle ilgili işlemleri, İş Kanununa tabi işçilerin iş akdi, iş akdi feshi, Toplu İş Sözleşmesi,   sendikal ilişkiler,  özlük ve emeklilikleriyle ilgili işlemleri, Belediye Kanununun 49.maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre çalıştırılacak sözleşmeli personelin sözleşmelerini yapmak, yenilemek ve iptal etmek,  özlük ve emeklilikleriyle ilgili işlemleri yapmak,
 

3.Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel kaynaklarının en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.
 

4.Belediye personelinin eğitim planını yapmak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak.
 

5. Başkanlık Makamı tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapmak.
 

c) Çalışma Şekli: Müdürlüğün görev ve fonksiyonlarını daha etkin ve verimli yürütebilmesi için Başkan onayı ile alt birimler kurulur. Alt birimlerin görev, yetki ve iş bölümlemeleri Başkan tarafından yapılır.