ARAMA

Zabıta Müdürlüğü

Haydar KURT
Haydar KURT

Zabıta Müdürlüğü doğrudan Belediye Başkanına ya da yetki devredilmesi  durumunda başkan yardımcısına bağlıdır.

Zabıta Müdürlüğü küşat işlemleri ile ilgili doğabilecek sorunlara yerinden çözümünü arar, küşat taleplerinin zamanında değerlendirilmesini ve talep sahibine en kısa sürede cevap verilmesini sağlar.
 

Zabıta Müdürü piyasada fiyat istikrarı sağlamak ve düzen tesis etmek üzere gerekli çalışmaları yapar. 
 

Zabıta Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri aşağıdaki gibidir.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Zabıta İşleri;

1- Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla kanun tüzük ve yönetmeliklerde, açıkça belediye zabıtasınca yerine

getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

2- Belediye karar organları tarafından alınmış ve uygulanması gerekli zabıtayı ilgilendiren kararları, emir ve yasakları uygulamak.

3- Ölçü ve Tartı aletlerinin standart belirtilen ölçülere uygunluğu noktasında muayene ve damgalama işlemlerini ilgili yasaya göre yapmak ve yaptırılmasını sağlamak.

4- Belediye gelirlerini artırmak, gelir kaybını önlemek için belediye vergi ve harçlarını ödemeyen esnaflar ikaz ederek,yasalara uymayanlar hakkında kanuni işlem yaparak Encümene sevk etmek.

5- Hafta tatili ruhsatına tabi olan iş yerlerinin denetimlerinin yapılarak hafta tatili ruhsatı almalarını sağlamak.6- 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki Kanun ve

Yönetmelik çerçevesinde, özel ekip oluşturularak satışı yapılan malların etiket ve standartlarına uygun satılmasını sağlamak, İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetinde Belediyemizi temsil etmek.

7- Çeşitli kuruluşlarca talep edilen fiyat tarifeleri ve muhammen bedel araştırma raporları hazırlamak, fiyat ve tarife belirleme kapsamında hazırlanan raporları Belediye

Encümenine sunmak.

8- Gayri sıhhi müesseseler ile umama açık istirahat ve eğlence yerlerini denetlemek.

9- Belediye mücavir alanları içerisinde belde sakinlerini ilgilendiren İktisadi ve Belediye ile ilgili konularda,Belediye’ye yetki veren kanun, kararname, tüzük, yönetmelik ve talimatnameler ile Belediye Meclis ve Encümen kararlarını tatbik etmek bu mevzuat çerçevesinde belde halkının iktisadi ve sosyal yönden kalkınmasını, refah seviyesinin

yükselmesi için plan ve programların hazırlanması, yapılan denetimlerde aksaklık ve noksanlıkların giderilmesi konusunda ilgili birimlerce icra olunacak şekilde raporlar

düzenleyerek sunmak ve mevzuata uygun olarak denetlenmesi suretiyle gerektiğinde adli ve idari mercilere intikal ettirmek.

10- Belediye görevleri ile ilgili Başkanlık Makamının talimatları doğrultusunda bilimsel araştırmalar yapmak bölgenin kalkınmasına ve bayındırlaşmasına dönük olarak projeler hazırlamak, ekonomik hayatın düzenlenmesi ve denetlenmesine esas olacak istatistik çalışmalar yapmak istatistik sonuçlarını gerektiğinde ilan ederek tüketici tercihlerinin halkın lehine oluşmasını sağlamak.

2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Küşat İşlemleri;

11- 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 3572 sayılı İş yeri Açma Ruhsatlarına ilişkin Kanunu,2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu ve diğer Kanunlar ile Tüzük ve Yönetmeliklere Belediye Meclisi ve Encümeni kararlarına, Başkanlık emirlerine uygun olarak;

a- Sıhhi ve Sair İşletmelere ruhsat vermek.

b- 2. ve 3. sınıf Gayri Sıhhi işletmelere ruhsat vermek.

c- Sıhhi ve Gayri Sıhhi işletmelerin yönetmeliklerde belirlenen esaslara göre sınıf tespitini yapmak, gayri sıhhi müesseseler ile umama açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak

12- Yasa ve yönetmeliklere aykırı faaliyet gösteren iş yerlerinin ruhsat iptali ve kapatılması hususunda mevcut mevzuat hükümlerine göre gerekli gördüğünde, iş yerini

faaliyetten men etmek üzere gerekli çalışmaları yapar.

13- Mükelleflerden gelen şikayetleri hızlı bir şekilde değerlendirerek, gerekli işlemleri yapar ve sonuçlandırır.

14- İş yerlerinde çalıştırılanların 3308 sayılı yasa kapsamındaki belgelerinin takibini yapar.

5393 Sayılı Belediye Kanununa göre; Zabıtanın Görev ve Sorumlulukları

-Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.

-Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır.

-Belediye zabıta teşkilatının çalışma usul ve esasları,çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim,görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilatında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler,İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzerek düzenlemeler yapabilir.

-Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı

bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

Zabıta Müdürlüğümüz hizmet binası oda sayısı 2

Elmadağ Pazar yeri Zabıta noktası

Hasanoğlan Mahallesi Zabıta noktası

 

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Bilgisayar Sayısı                   : 2

Yazıcı Sayısı                          : 2

İnternet bağlantısı              : 2

Telefon Sayısı                       : 2

4- İnsan Kaynakları

Müdür                                    : 1

Zabıta Memuru                    : 12

5-Sunulan Hizmetler

1- 2013 yılında İşgal Harcı olarak 87.826,40.TL, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 5.402,75.-TL, İş yeri Açma İzin Harcı 29.787,00.-TL, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı 31.910,00.-TL ve Telalık Harcı olarak 33.027,30 TL toplam 187.953,45.-TL tahsilat yapılmıştır.

2- 1590 Esnaf denetlenerek kontrol edilmiştir.

3-350 çevre kontrolü yapılmıştır.

4- Ruhsatsız Çalışan 13 adet İş yerine Tutanak düzenlenerek 13 Adeti kapatılmıştır.

5- 154 Adet İş yeri Açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir.

6- 97 Adet Pazar Çalışma Ruhsatı verilmiştir.

BELEDİYE ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

1- Haftada kurulan 4 adet Pazarda her türlü denetimler yapılmaktadır.

2- Tütün Alkol Piyasası Denetleme Kurulu görevlileriyle beraber ayda iki sefer denetimi çıkarak formda belirtilen hususlara dikkat edilip edilmediği denetlenmektedir.

3- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü elemanlarıyla denetime çıkılmakta fen İşleri elemanlarının tespit ettiği hususların tutanaklarını imzalamak.

4- Haftada 3 gün İcra ve izaleye Şüyu satışlarına gidilmekte tellâliye görevini yapmak.

5- Çevreyle ilgili çevre görevini yapmak

6- Cenazeler ile ilgili görevleri yapmak

7- Hasanoğlan'dan geçen ağır tonajlı kamyonların çevre yolunu kullanmaları sağlanarak şehir içine girmeden engellenmektedir.

8- Seyyar satıcıların İlçe içerisinde bağırarak satış yapması engellenmekte.

9- Belediyemize ait araç gereçler ile park ve bahçeler sürekli kontrol etmek

10- Ayda Bir İnternet Komisyonu ile birlikte İnternet oyun salonları Kontrol edilmekte.