ARAMA

Destek Hizmetler Müdürlüğü

Çağlar YAĞDIRAN
Çağlar YAĞDIRAN

Müdürlüğümüz 5393 Sayılı Belediye yasasının yüklediği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde ve Sayın Belediye Başkanımızca verilen emir ve talimatları

doğrultusunda hizmet ve görevleri;

1- Belediyemize ait binaların bakımı, ısıtma, aydınlatma,havalandırma ve temizlik işleri ile başkanlık birimlerinin haberleşme hizmetlerini yürütmek ve teknik müdürlüklerle

koordine sağlayarak büroların yerleşim planını yapmak ve buna göre fiziki oluşumu sağlamak,

2- Belediyemize ait hizmet binalarının güvenliği için bekçi,nöbetçi memur ve nöbetçi şoför hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek.

3- Belediyemize ait hizmet binalarının içerisindeki yerleşim planına göre yer alan çay ocağı, berber hane gibi iş ocakları hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak

4- Hizmet binaları dahilinde yer alan atölyeler, ambar,laboratuvarlar vb. yerlerin güvenliği ile yangın ve sabotajlara karşı korunmalarını sağlamak.

5- Belediyemiz Başkanlık binasının ön ve arka kısımlarında yer alan otoparklardaki düzeni sağlamak ve belediyeye, dışarıdan gelen araçların park alanına düzenli bir şekilde

yerleştirilmesini sağlamak, giriş ve çıkışlarının kontrolüne ilişkin esasları saptamak ve bunların uygulanmasını sağlamak.

6- Belediyemiz hizmet binalarında kullanmak üzere fuel-oil ,kömür ve odun gibi yakıtların zamanında teminini sağlamak.

7- Belediye birimlerinin teksir, fotokopi ve ozalit taleplerini karşılamak, ayrıca malzemelerin teminini yapmak.

8- Bayramlarda, devlet büyüklerinin belediyemizi ziyaretleri esnasında başkanlık binasına görevlilerce bayrak, makam forsu çektirmek ve yine görevlilerce süre bitiminde indirmek muhafazasını sağlamak,

9- Belediyemize ait binek araçlarının plaka numaralarına göre şoförlerine zimmet ettirmek, otopark dahilinde kalan araçların giriş ve çıkışlarını düzenli bir şekilde yaptırmak,

arıza yapan araçların arızalarının giderilmesini ve bakımlarının yapılmasını sağlamak üzere ilgili müdürlüklerle koordine sağlamak ve kayıt defterlerine işlemek.

10- Hizmet binaları içerisinde hizmetli olarak görev yapan personelin çalışmalarını takip etmek, binalar içine ve civarına yanıcı ve patlayıcı maddelerin girişini ve depolanmasını

önlemek.

11- Hizmet binalarının giriş ve çıkışlarını kontrol altına almak,mesai bitiminde tüm birimleri kontrol etmek ve görevliler dışında kimseyi almamak.

12- Hizmet binalarında su, elektrik, doğalgaz, kalorifer,telefon, gibi tesisatın, mevcut makine ve cihazların temizliklerine bakım ve onarımlarının yapılması sırasında teknik

müdürlüklerle gerekli koordineyi sağlamak ve bu hususta hizmetlilere lüzumlu bilgileri verecek talimatları yayınlamak ve görünür yerlere asılmasını sağlamak.

13- Kiralanacak araçların göreve geliş ve gidişlerini, günlük kilometre kontrollerini, sevk ve idaresini kayıt altına almak ve ücret ödeme evraklarını düzenlemek, araçların sevk

ve idaresini Başkanlık Makamı genelgeleri doğrultusunda yaptırmak

14- Tabldot hizmetlerini düzenli bir şekilde yürütmek.

15- Sivil Savunma hizmetleri ile ilgili olarak; 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun verdiği görev, yetki ve sorumluluk çerçevesinde çalışmalarını sürdürmek. Düşman taarruzlarına tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybını önlemek, hayati ehemmiyete haiz her türlü resmi ve özel tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin idamesi için acil tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami düzeyde desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası maksadıyla alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetlerini yapmak.

16- Sivil Savunma ekiplerini teşkil ettirerek eğitimlerini yaptırmak.

217- Belediyenin top yekun savunma ve milli seferberlik ile ilgili görevlerini takip ile uygulanmasını sağlamak.

18- 28/12/1988 tarih ve 20033 numaralı “Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde Koruyucu Güvenlik Özel Talimatını hazırlayarak uygulanmasını

sağlamak.

19- 711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulması ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun hükümlerine uygun nöbetçi amirliği, nöbet çizelgesi hazırlamak ve nöbetçi amirin hizmetlerini yürütmesini sağlamak.

20- Belediye personelinden deprem, su baskınları, yangın vb. olaylarda müdahale amacıyla acil yardım ve kurtarma ekipleri oluşturmak, oluşturulan personelin eğitimlerini

öğretmen ve yardımcı personel aracılığıyla yaptırmak görevli personele eğitim ücretlerinin ödenmesini sağlamak

21- Bakanlar kurulunca 12.06.2002 tarihinde kabul edilen ve 26.07.2002 tarih ve 24827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki

Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde belediye ve bağlı birimlerinde gerekli yangın önleyici tedbirleri almak,malzemelerini temin etmek, yangına ilk müdahale için kat görevlileri tespit etmek, görev verilen personelin eğitimlerini yaptırmak, öğretmen görevlendirmek ve ücretlerini ödemek.

22- Belediye başkanının vereceği diğer iş ve işlevleri yerine getirmek ve vereceği emirleri uygulatmak.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

Oda Sayısı: 4

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Bilgisayar Sayısı                    : 5

Telefon sayısı                        : 5

İnternet bağlantısı               : 5

Yazıcı sayısı                           : 5

4- İnsan Kaynakları

Müdür             :1

Memur            :1

İşçi                   : 8

 

5-Sunulan Hizmetler (2013)

1-Abonelik İşlemleri: Belediyemize ait bütün birimlerin, elektrik, su, telefon, doğalgaz, abone işlemleri Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

2-Yemekhane Hizmetleri: Belediyemizde çalışan personelimize Yemekhanemizde 4 personel ile mesai günlerinde öğle yemeği düzenli olarak verilmektedir.

3-Temizlik ve Isınma işlemleri: Belediyemiz Hizmet Binalarının temizlik ve ısınma hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından takipli olarak yapılmaktadır.

4-Garaj Hizmetlerimiz: Belediyemiz Garajında araçlarımızın Yağ değişimi ve yıkama işlemleri Akaryakıt ikmali, Araçların arıza tespiti, Atölye imkanında yapılabilecek parça değişimi ve tamiratlar, atölyemizde yapılmakta, büyük arızalar ilgili servise gönderilerek bakım onarımı yapılıp hizmete sunulmaktadır.

5- 18.08.2011 tarih ve 2011 /4 sayılı başkanlık genelgesi ile tüm müdürlüklerin ihale işlemleri müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

6-Cenazeler için Çadır, kepçe vb. hizmetler müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

2013 yılında yapılan ihaleler:

1-      Konteyner Alımı

2-      Elektrik ve Sıhhi Tesisat Malzeme Alımı

3-      Profil ve Metal Malzeme Alımı

4-      Kilitli Parke Taşı ve Bordür Alımı

5-      Ahşap Malzeme Alımı

6-      Bayrak ve Pankart Alımı

7-      İnşaat ve Hırdavat Malzeme Alımı

8-      Kırtasiye Alımı

9-      Kemalpaşa Mahallesi Tretuar Yapım İşi

10-  Organizasyon  Hizmet Alımı

11-  Kent Meydanı İş Merkezi Yapım İşi

12-  Ketsel Dönüşüm Tasarı Projesi Hizmet Alımı

13-  MKE Barutsan Fabrika Sahasının Yaklaşık 600 Hektar Alanda  Yapılacak Olan Halihazır Harita, Jeolojik Etüt, Plan ve Parselasyon Hizmet Alım İşi

14-  Çeşitli Personel Hizmet Alımı

15-  Kömür Alımı

16-  Özel Güvenlik Hizmet Alımı

17-  Akaryakıt Ve Otogaz (Lpg) Alımı

18-  Özel Güvenlik Hizmet Alımı (Pazarlık)

19-  Çeşitli Personel Hizmet Alımı (Pazarlık)

2013 yılı içinde 420 adet doğrudan teminle alım  işlemi gerçekleşmiştir.

- Çevre Bakanlığından 1 adet Çöp toplama aracı alındı, araçların bakım ve onarımları zamanında yapıldı,

-Hizmet binalarının bakım onarımı yapıldı,

-Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım bilgileri kayıt altına alındı.

-191 tedarikçi firma değerlendirmesi yapıldı.